پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شرح خدمات
شرح خدمات

فرآيند پاسخ به درخواست هاي ايجاد جايگاه سوخت فسيلي

 

مدارك مورد نياز:

 

1-                 درخواست متقاضي جهت احداث جايگاه

2-                داشتن تاييديه شوراي اسلامي و بخشداري محل

3-                داشتن مجوز پخش فرآورده هاي نفتي

 

مراحل فرآيند :

1-     ارائه درخواست احداث جايگاه نفت يا گاز توسط متقاضي به دفاتر پيشخوان تحويل مي گردد

2-    منابع طبيعي شهرستان به همراه تاييد شوراي اسلامي و بخشداري محل مبني بر سكونت مجري در روستا و موافقت با مجري .

3-    معرفي متقاضي به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه توسط دفاتر پيشخوان به انضمام تاييد كروكي محل.

4-    معرفي متقاضي به شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان كرمانشاه توسط پيشخوان دولت جهت اخذ مجوز و سهميه.

5-    ارائه مجوز شركت نفت توسط متقاضي به اداره كل منابع طبيعي جهت معرفي متقاضي به واحد طرح و برنامه اداره كل منابع طبيعي

6-    معرفي متقاضي توسط طرح و برنامه به بانك عامل جهت دريافت تسهيلات در صورت پادار بودن اعتبار.

7-    اخذ تسهيلات و احداث جايگاه.و نصب تابلو.

8-    نظارت اداره منابع طبيعي شهرستان بر مراحل اجراي پروژه.

 

 

فرآيند جايگزيني دامدار بعد از فوت مرتعدار صاحب پروانه :

 

 

مدارک مورد نياز:

1- گواهي حصر وراثت

2- وکالتنامه ثبتي وارث مبني بر اينکه يک نفر از وراث را به عنوان فرد جايگزين معرفي نموده اند(در وکالتنامه حتماً بايد به صراحت قيد شود که احدي از وراث به منظور جايگزيني دامدار متوفي صاحب پروانه معرفي شده به عبارت ديگر وکالتنامه عمومي نباشد)

3- تکميل فرم تعيين تکليف مرتع بعد از فوت مرتعدار و تأئيد توسط اداره شهرستان

4- فتوکپي شناسنامه متوفي که ممهور به مهر فوت باشد يا گواهي فوت

5- فتوکپي شناسنامه و کارت ملي نماينده وراث جهت جايگزيني

6- دو قطعه عکس 4*3 نماينده وراث

7- ابطال 50000 ريال تمبر

8- فيش پرداخت عوارض چراي دام

 

بعد از تکميل مدارک مذکور دفاتر پيشخوان مدارک را در قالب نرم افزار تحويل اداره مرتع اداره کل نمايند و اداره کل پس از بررسي مدارک اقدام به صدور پروانه جديد مي نمايد.

 

مراحل فرآيند:

 

1-      مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان و ارائه درخواست كتبي مبني بر جايگزيني دامدار بعد از فوت مرتعدار صاحب پروانه

2-     ارسال مدارك از دفاتر پيشخوان به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري

3-   تحويل مدارك در اداره كل منابع طبيعي و ارسال آن به ادارات شهرستانها جهت بررسي و در صورت لزوم رفع نواقص پرونده و ضمن تاييد مدارك ارجاع مجدد به اداره كل

4-   در صورت كامل بودن پرونده متقاضي كليه مدارك و مستندات جهت تاييديه نهايي وجايگزيني دامدار بعد از فوت مرتعدار صاحب پروانه به فرد جديد واگذار مي شود

5-    ارسال نسخه اي از صورتجلسه و كارت چرا به دفاتر پيشخوان جهت ارائه به متقاضي

 

امور اجرايي صدور گواهي مستثنيات

مدارك مورد نياز:

1-     درخواست دستگاههاي اجرايي ،مراجع قضايي و ساير مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي

2-    اگر استعلام در پلاكي باشد كه محدوده پلاك تركيبي از اراضي ملي و مستثنيات (اراضي زراعي و باغي و ....) باشد ارائه نقشه محل و موقعيت اراضي مورد استعلام از طرف متقاضي الزامي است

مراحل فرآيند پذيرش ،بررسي و پاسخ به استعلامات گواهي مستثنيات :

 

1-   درخواست دستگاههاي اجرايي ،مراجع قضايي و ساير مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي از اداره منابع طبيعي و ابخيزداري محل از طريق دفتر پيشخوان دولت بعمل مي ايد.

تبصره 1: اشخاص حقيقي صرفا مي توانند از طريق دفترخانه اسناد رسمي ،دهياري و بخشداري و شوراي اسلامي اخذ استعلام نمايند.

تبصره 2: درخواست استعلام به منظور اعلام نظر ادارات منابع طبيعي و ابخيزداري از محل وقوع ملك در اراضي ملي يا غير ملي مي باشد.

تبصره 3: موضوع استعلام در باب نقل و انتقال زمين،ترهين،حفر چاه،احداث واحدهاي صنعتي ،توليدي و خدماتي ،تفكيك و صدور اسناد و اجراي طرحهاي كشاورزي ،دامپروري و .... صورت ميگيرد.

 

2-  اگر استعلام در پلاكي باشد كه :

الف-كل پلاك ملي باشد

ب- كل پلاك مستثنيات باشد

ج - نقل و انتقال اراضي مشاعي باشد

د - پلاك در جريان اجراي مقررات باشد

ه- پلاك در محدوده قانوني شهري باشد

و- پلاك در محدوده شهري فاقد اجراي مقررات باشد

پاسخ استعلام بلافاصله تنظيم و ارائه ميگردد (حداكثر زمان 1 روز)

3 اگر استعلام در پلاكي باشد كه محدوده پلاك تركيبي از اراضي ملي و مستثنيات (اراضي زراعي و باغي و ....) باشد ارائه نقشه محل و موقعيت اراضي مورد استعلام از طرف متقاضي الزامي است.

تبصره 1 : در راستاي واگذاري امور تصدي گري به بخش غير دولتي واصلاح و بهبود فرايندهاي انجام كار و به منظور فراهم اوردن زمينه هاي مشاركت بيشتر مردم به استناد قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مرتبط و با توجه به مصوبه مورخ 28/10/1389 ستاد مركزي كاهش تصديها و اجراي اصل 44 تفاهم نامه اي به منظور تهيه نقشه هاي مورد نياز در بند جاري (بند 3) با سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي منعقد شده است كه بر اساس ان شركتهاي خدمات مشاوره اي نظام مهندسي كشاورزي استان برابر ضوابط اعلام شده نسبت به تهيه نقشه اقدام خواهد نمود و هزينه تهيه نقشه برابر تعرفه اعلام شده بعهده متقاضي استعلام است.

تبصره 2 : تطبيق نقشه تهيه شده محل مورد استعلام (حداكثر زمان لازم يك هفته) با نقشه اجراي مقررات پلاك و اعلام نظر اداره منابع طبيعي ابخيزداري محل در پاسخ به استعلام بعمل امده (حداكثر زمان لازم 2 روز)از طريق دفتر پيشخوان به مرجع استعلام كننده صورت مي گيرد.

 

 

فرآيند پاسخ به استعلامات در بخش معدن:

مدارك مورد نياز:

 

1-     استعلام از صنايع و معادن يا دفتر فني استانداري

2-    نقشه محل مورد نظر

3-    داشتن تعهدنامه در دفتر خانه اسناد رسمي

4-    در صورت قرار گرفتن در مسير جاده فيش واريز خسارت

 

مراحل مورد نياز :

 

1-     استعلام از صنايع معادن يا دفتر فني استانداري به دفاتر پيشخوان تحويل گردد.

2-   مدارک تحويل شده به دفاتر به منابع طبيعي استان كرمانشاه( به انضمام نقشه با مختصات دستور مدير كل يا معاونين ثبت رايانه و ارجاع به كارشناسان حفاظت ) فرستاده مي شود.

3-   محدوده ارسالي با نقشه اجراي مقررات منابع طبيعي تطبيق داده شده و ضمن تهيه نقشه اجراي مقررات با نقشه صنايع و نقشه اجراي مقررات طي نامه به شهرستان مربوطه توسط متقاضي ارسال مي گردد.

4-   نامه توسط اداره كل به شهرستان ارجاع داده مي شودو كارشناس معادن موظف است ازطريق متقاضي و مسئول فني معدن مربوطه از محل مورد در خواست بازديد بعمل آورد و طبق مقررات جوابيه لازم همراه با تهيه نقشه با مختصات و تنظيم صورتجلسه و نامه رئيس شهرستان به اداره كل ارسال شود.

5-   در صورت موافقت شهرستان اداره كل نسبت به ارسال تصوير مدارك به اداره مرتع و بررسي حقوق عرفي و جوابيه اداره مرتع بصورت مكتوب اقدام مي نمايد.

تبصره :در صورت قرارگرفتن معدن مورد نظر در مسير جاده برابر دستور العمل سازمان خسارات جاده از وي اخذ مي شود و محدوده ارسالي توسط شهرستان با محدوده ارسالي صنايع تطبيق داده مي شود وتوسط كارشناس نقشه بردار در صورت قرارگرفتن در محدوده صنايع نقشه مجدد آن تهيه مي گردد

6-    متقاضي را به يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور جهت انجام تعهدات 12 بندي در خصوص معادن طي نامه تعهد نامه فرستاده مي شود.

7-   پس از جوابيه از دفتر خانه جوابيه اداره مرتع- تهيه نقشه پرداخت خسارات جاده دسترسي سپس موافقت نهايي به سازمان صنعت ، معدن ارسال مي شود-

9-    جوابيه نهايي توسط پيشخوان دولت به متقاضي اعلام مي گردد.

 

فرآيند مميزي مرتع

مدارك مورد نياز:

 

1-     تكميل فرم شماره يك مميزي مرتع

2-    تكميل فرم درخواست اعتراض به مميزي مرتع و فرم تشكيل كميسيون بند 49   در صورت معترض بودن به مميزي مرتع

3-    مدارک مثبته در خصوص سابقه دامداري ازجمله دفترچه دامپزشکي و امور عشايري و استشهادات لازم

4-    فتوکپي شناسنامه و کارت ملي

 

 مراحل فرآيند :

 

1-    صدور آگهي مميزي توسط اداره کل که داراي فرجه زماني جهت مراجعه دامداران و مدعيان مرتع به دفاتر پيشخوان در شهرستان محل وقع مرتع به منظور تحويل مدارک و همچنين مشخص نمودن زمان عزيمت هيئت مميزي بعد از فرجه زماني دفاتر

2-    نصب و الصاق آگهي در محل توسط ادارات شهرستان واطلاع رساني به دامداران و مدعيان مرتع

3-    طي فرجه زماني مقرر در آگهي مميزي مرتع ،دامداران به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و نسبت به تحويل مدارک مثبته اقدام و در نهايت دفاتر مدارک مربوط به دامداران براي هرمرتع به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مربوطه ارسال مي نمايند.

4-   اداره شهرستان مدارک مربوطه(ارسالي از دفاتر پيشخوان) تحويل هيئت مميزي جهت عزيمت به محل مرتع و بررسي مدارک واقدام بعدي مي نمايد.

5-   بعداز انجام مميزي مرتع و تا گذشت يک سال از تاريخ انجام مميزي درصورت وجود اعتراض شخص ابتدا بايد از طريق دفاتر پيشخوان اقدام و اعتراض خود به انضمام مدارکي دال بر محق بودن در مرتع تحويل دفتر نمايد و دفاتر پيشخوان در قالب فرم کميسيون بند 42 مدارک را تحويل اداره كل منابع طبيعي به منظور بررسي و تصميم گيري نمايد%

6-   درصورت وجود اعتراض بعد از يک سال همچون بند 5 اقدام اما اين بار مدارک در قالب فرمي به منظور تصميم گيري درخصوص تکميل فرم کميسيون بند 49 توسط دفاتر پيشخوان به اداره مرتع اداره کل ارسال گردد.

7-   اداره کل تصيمات خود را به صورت مکتوب تحويل دفاتر پيشخوان و دامداران بايد از طريق دفاتر مذکور از نتيجه اعتراضات و درخواست هاي خود مطلع شوند.

 

  

فرايند صدور مجوز بهره برداري ازمحصولات فرعي جنگل ومرتع

 

مدارك مورد نياز:

 

1-درخواست متقاضي

2-فيش واريزي در صورت موافقت با بهره برداري

3- تهيه خودرو ،پوشه وگيره جهت بازديد هاي نظارتي درحين انجام بهره برداري برعهده متقاضي مي باشد.

 

مراحل فرآيند صدور مجوز بهره برداري ازمحصولات فرعي جنگل ومرتع:

1- ارايه درخواست كتبي متقاضيان به پيشخوان دولت

2- درخواستهاي پذيرفته شده از پيشخوان به منابع طبيعي ارسال مي شود و سامان مورد بهره برداري بايد داراي طرح بهره برداري باشد وطبق دوره تناوب عمل شود.

تبصره: درصورت موافقت با بهره برداري ازسامان مورد نظر ،ارائه تائيديه شوراي اسلامي محل ويامعتمدين الزامي است(بهره برداري كننده بايد نماينده كل بهره برداران هرسامان باشد)

3- انعقاد قرارداد بامتقاضي براساس سياستهاي كميته فني وسازمان كه بصورت ساليانه ابلاغ ميشود .

4- اعلام مبلغ قرارداد بهره مالكانه به حسابي كه ساليانه ازسوي خزانه اعلام ميشود توسط دفاتر پيشخوان وارائه فيش به اداره منابع طبيعي وآبخيزداري توسط دفاتر.

5- معرفي متقاضي به سازمان نظام مهندسي محل جهت تعيين كارشناس ناظر وارائه پاسخ به اداره منابع طبيعي

6- صدور مجوز بهره برداري از طرف منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان وارسال يك نسخه ازقرارداد به نمايندگان نظام مهندسي محل جهت نظارت دقيق وارائه گزارش درپايان كار.

7- اعلام نهايي موافقت با بهره برداري توسط پيشخوان دولت

درشرايط وقوع پديده هايي مانند خشكسالي ،شيوع آفات وامراض وياسالهايي بعداز هردوره بهره برداري كه درختان نياز به استراحت دارند وبهره برداري توسط سازمان ممنوع اعلام ميشود ،منابع طبيعي موظف است بخشنامه ها را به اطلاع عموم برساند.

 

نقل وانتقال محصولات فرعي درسطح مناطق نياز به اجاره نامه وپروانه حمل دارد كه فرايند آن بشرح زير است :

1- افراد بايستي داراي پروانه هاي بهره برداري محصولات فرعي جنگلي ومرتعي باشند.

2- افراد بايستي داراي گزارش تاييديه نظام مهندسي مبني برسلامت فرايند بهره برداري ازعرصه باشند.

3- محصول بايستي توسط نماينده اداره منابع طبيعي شهرستان درمحل انبار مورد بازديدورويت قرارگيرد.

4- صدور مجوز حمل ازشهرستان مربوطه به مقصد كرمانشاه باخودرويي كه شماره پلاك آن درمجوز حمل باذكر ساعت حركت قيد شده است.

5-صدور مجوز حمل به خارج ازاستان نيز بااخذكليه مدارك ماننداصل قرارداد بهره برداري،اصل فيش بانكي واصل اجازه حمل شهرستان ازمتقاضي وصدور يك نسخه پروانه حمل(پته)انجام مي شود.

 

 

 

 

 

فرآيند انجام کار تسهيلات بانکي

مدارك مورد نياز:

1.                    تقاضاي وام

2.                   كپي سند مالكيت (با توجه به طرح از متقاضي مدارك مورد نياز ديگر دريافت مي شود)

مراحل فرآيند:

1.        دريافت تقاضاي وام به همراه مدارک لازم از متقاضي توسط دفاترپيشخوان دولت

2.       بررسي توجيهات فني و اقتصادي توسط ادارات منابع طبيعي شهرستانها

3.      ارسال تقاضا با ذکر کليه مشخصات متقاضي و گزارش بررسي انجام شده به اداره فني ذيربط در اداره کل

4.       بررسي نظريه اداره منابع طبيعي شهرستان توسط اداره فني ذيربط و ارسال به واحد تسهيلات بانکي طرح و برنامه

5.      بررسي نهايي توسط واحد تسهيلات بانکي و ارسال طرح به مراجع ذيصلاح 

1 -5 - تصويب توسط مراجع ذيصلاح (جهاد کشاورزي) و ارسال به بانک

2-5- ردطرح توسط مراجع ذيصلاح(جهاد کشاورزي) وعودت به منابع طبيعي

6.       اخذ طرحهاي مصوب از مراجع مذکور توسط واحد طرح و برنامه و اعلام به اداره منابع طبيعي شهرستان ها و ادارات فني ستادي

7.      اعلام به متقاضي از طريق پيشخوان دولت

8.      مراجعه متقاضي به بانک عامل در شهرستان و انجام امور بانکي

9.     پيگيري جذب به موقع تسهيلات و نظارت بر حسن اجراي طرح توسط اداره منابع طبيعي شهرستان, اداره فني ستادي و واحد تسهيلات بانکي طرح و برنامه

 

مدت زمان لازم از مرحله 1 تا مرحله 7 حدوداً 45 روز مي باشد.

 

  

پروژه صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداري) :

مدارك مورد نياز :

 

1- تكميل فرم شماره يك و تحويل به دفاتر پيشخوان به منظور صدور پروانه چراي دام

2- داشتن مداركي دال بر گذشتن يكسال از مميزي مرتع

2- فيش واريزي پرداخت عوارض علفچري

3- فتوكپي شناسنامه و كارت ملي

4- دوقطعه عكس 4*3

5- ابطال 50000 ريال تمبر

مراحل فرآيند :

 

1- تسليم درخواست کتبي دامدار به دفاتر پيشخوان به منظور صدور پروانه چراي دام مشروط بر اينكه يك سال از تاريخ آخرين مميزي سپري شده باشد.

2- دفاتر پيشخوان درخواست هاي مذکور را به منظور استعلام وضعيت دامداري و محاسبه عوارض علفچري به اداره کل تحويل و رسيد دريافت نمايد.

3- اداره کل پس از بررسي درخواست ها ليست دامداران واجدالشرايط صدور پروانه را به همراه محاسبه ميزان عوارض علفچري به دفاتر پيشخوان اعلام مي نمايد.

تبصره: دفاتر پيشخوان بصورت انفرادي براي دامداران فيش واريز حقوق علفچري مطابق نامه اداره کل تکميل و به بانک ملي ارجاع مي نمايد.

5- بعداز پرداخت عوارض و بررسي مدارك و تاييد اداره مرتع جهت صدور پروانه چرا اقدام مي شود.

6- دريافت كارت پروانه چراي دام از دفاتر پيشخوان دولت .

 

فرايند واگذاري حقوق عرفي توسط يک دامدار به دامدار ديگر

 

مدارك مورد نياز:

 

1- ارائه درخواست کتبي متقاضي به دفاتر پيشخوان

2- وکالتنامه محضري انتقال حقوق عرفي توسط دامدار

3- ارائه فرم مخصوص واگذاري حقوق عرفي و تکميل آن توسط دفاتر و تآئيد توسط ادارت شهرستان

4- فيش پرداخت عوارض چراي دام

5- فتوکپي شناسنامه و کارت ملي طرفين

6- دو قطعه عکس 4*3 واگذاري گيرنده

7- رضايت نامه دامداران همان مرتع مبني بر عدم مشکل در واگذاري مربوطه

8-ابطال 10000 تومان تمبر

مدارك مذکور را به اداره کل ارسال و اداره کل پس از بررسي مدارک نسبت به جايگزيني فرد جديد اقدام مي نمايد.

 

مراحل فرايند:

 

  1. مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان و ارائه درخواست كتبي مبني بر واگذاري حقوق عرفي توسط يک دامدار به دامدار ديگر
  2. ارسال مدارك از دفاتر پيشخوان به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري
  3. بررسي مدارك در اداره منابع طبيعي و ارسال آن به ادارات شهرستانها جهت بررسي و در صورت لزوم رفع نواقص پرونده
  4. در صورت كامل بودن پرونده متقاضي كليه مدارك و مستندات جهت تاييديه نهايي وجايگزيني دامدار به اداره كل و اداره مرتع ارسال مي شود
  5. ارسال نسخه اي از صورتجلسه و كارت چرا به دفاتر پيشخوان جهت ارائه به متقاضي

  


 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
لینک ها