پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ساختار سازمانی
ساختار سازمانی

ساختار سازماني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان:

ساختار سازمانی اداره کل تشکیل شده است از مدیر کل و 4 معاونت به شرح ذیل:

1.       معاونت برنامه ریزی ،توسعه مدیریت و منابع 

2.       معاونت فنی

3.       معاونت حفاظت و امور اراضی

4.      معاونت آبخيزداري

 روابط عمومی _ادارات : حراست _آموزش و  ترویج و مشارکتهای مردمی  _ امور حقوقی و مدیریت عملکرد و حوزه نمایندگی ولی فقیه و مهندسی ومطالعات بعنوان زیر مجموعه های حوزه مدیر مشغول فعالیت اند.

در حوزه معاونت برنامه ریزی ،توسعه مدیریت ومنابع  ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.       اداره برنامه ریزی ،بودجه و هماهنگی طرح ها

2.       اداره امور مالی

3.       اداره امور اداری ،رفاه و پشتیبانی

5.       اداره فن آوری اطلاعات و تحول اداری

در حوزه معاونت فنی ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.       اداره جنگلداری و جنگلکاری

3.       اداره امور مراتع و بیابان

در حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.       اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی

2.       اداره استعداديابي و بهره برداری منابع طبیعی

3.     اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

در حوزه معاونت آبخيزداري  ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.     اداره آبخیزداری و حفاظت خاک

2.     اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری


چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
لینک ها