پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - یگان حفاظت
یگان حفاظت

 

سرپرست مراد زارعی سرابی

تلفن : کد 066 33318022 داخلی 32

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی لرستان

دستورالعمل تشكيل يگان حفاظت سازمان

كليات:
ماده 1- در اجراي ماده 179 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل تشكيل يگان حفاظت در دستگاه‌هاي كشوري، مصوب 5/4/79 مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري برابر اين دستورالعمل تشكيل مي شود.
ماده 2- در اين دستورالعمل عبارات اختصاصي زير جايگزين عناوين كامل آن مي‌گردد:
1-«سازمان»، به جاي «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري» 
2-«ستاد كل» به جاي «ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران» 
3-«ناجا» به جاي «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» 
4-«يگان» به جاي «يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري»
5-«عرصه و اعيان منابع طبيعي» به جاي «جنگل‌ها، مراتع، بيابان‌ها و محصولات آنها و اراضي ملي و دولتي حيطه وظايف سازمان در سطح كشور»
ماده 3- يگان تشكيلاتي است متمركز با سلسله مراتب خاص و تحت امر فرمانده يگان كه براي انجام وظايف خود مي‌تواند برابر قوانين و مقررات از سلاح استفاده نمايد.
تبصره : يگان در تابعيت سازمان مي باشد و در شرايط غيرعادي تحت كنترل عملياتي ناجا قرار مي‌گيرد.
ماده 4- فرمانده يگان در تابعيت رئيس سازمان است لكن رئيس سازمان مي‌تواند با حفظ مسئوليت، اختيارات خود را به يكي از مديران ذيربط و بلافصل سازمان تفويض نمايد.

مأمويت و وظايف:
ماده 5- مأموريت يگان عبارت است از حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي و ذخاير جنگلي بر اساس سياست‌هاي كلي سازمان.
ماده 6- وظايف يگان به شرح زير است:
1- حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه براساس طرح‌ها و دستورالعمل‌هاي ذيربط.
2- اقدامات پيشگيرانه و اطلاع رساني به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه‌هاي منابع طبيعي.
3- اتخاذ تدابير، تمهيدات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري و مقابله با جرائم مرتبط با وظايف قانوني سازمان.
4- بازرسي و كنترل محموله‌هاي جنگلي و مرتعي و كشف محموله‌هاي قاچاق و غيرمجاز در معابر، جنگل‌ها و محورهاي مواصلاتي با هماهنگي ناجا.
5- جلوگيري از تردد و چراي غيرقانوني دام در عرصه و اعيان منابع طبيعي كشور طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوطه
6- جلوگيري و برخورد قانوني با هرگونه بهره‌برداري غير مجاز ار جنگل‌ها و مراتع و بيابان‌ها طبق قوانين موضوعه.
7- هماهنگي و همكاري متقابل جهت جمع‌آوري اخبار و توليد اطلاعات مورد نياز كه به عهده واحد حراست سازمان مي‌باشد.
8- مساعدت و همكاري با عوامل ذيربط در اطفاي حريق منابع طبيعي و امور امدادي و مردم ياري به هنگام بروز سوانح و حوادث غيرمترقبه در عرصه‌هاي منابع طبيعي.
9- انجام وظايف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در حوزه مأموريت و در حدود وظايف مطابق ماده (15) قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 28/6/78) و مواد بعدي آن قانون.
10- تشكيل پرونده قضايي متخلفين، قاچاقچيان و متجاوزين به عرصه و اعيان منابع طبيعي برابر قوانين موضوعه و ارجاع و اعزام به مراجع ذيربط.
11- مساعدت و همكاري با عوامل انتظامي محل مأموريت در كشف جرايم (در محدوده استحفاظي).
12- بازرسي مستمر كارگاه‌هاي چوب‌بري و كارخانجات صنايع چوب براساس تبصره (3) ماده (54) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع
13- گشت و مراقبت از عرصه و اعيان منابع طبيعي.
14- حفاظت از اماكن و واحدهاي تابعه يگان
15- تهيه طرح و توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جداول مصوب سازماني و ارائه آن به مبادي ذيربط جهت سير مراحل تصويب.

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
لینک ها